İhaleler

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI (KOCAHAN) 27/09/2023

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI (KOCAHAN) 27/09/2023

Tarih: 27 Eylül 2023


  1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada-Parsel, m² si, Cinsi, Geçici Teminatı, Muhammen Satış Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” (Açık Artırma) ile satılacaktır. 

  2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 27/09/2023 Çarşamba günü ilanda belirtilen saatte Belediye hizmet Binasında yapılacaktır. İhaleye/İhalelere katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 27/09/2023 Çarşamba günü saat 10.00’ e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir 27/09/2023 Çarşamba günü saat 10.00’ den sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

  3- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;

  3.1-Başvuru Dilekçesi.

  3.2-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi, başkaları adına gireceklerde noter onaylı vekaletname. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

  3.3-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (Sındırgı’da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)

  3.4-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması)

  3.5-Tebligat için adres beyanı.

  3.6-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

  3.7- Şartnamenin satın alındığına dair tahsilat Makbuzu.(İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500,00 TL

   ( Beşyüz Türk Lirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. )

  4- Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenecektir. (İhale kararının ita amirince onayını müteakip 15 gün içinde.)

  5- İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.

  6- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

  7- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

  8- Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

  9- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.


BİZE ULAŞIN

ALO 153

SINDIRGI BELEDİYESİ

Sındırgı Belediyesi olarak iletişimde bulunabilir veya Bize Ulaşın butonuna tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.